Máy xúc một gầu đổ phía trước

Máy xúc một gầu đổ đất (hoặc vật liệu rời) theo hướng tiến về phía trước