Máy xúc một gầu đổ lật (máy xúc lật)

Máy xúc một gầu đổ đất (hoặc vật liệu rời) theo hướng tiến về phía sau.