Máy xúc một gầu bánh hơi

Máy xúc một gầu có bộ phận di chuyển là bánh hơi.