Máy đào một gầu vạn năng truyền động cơ khí

Máy đào một gầu vạn năng một động cơ, có hệ thống truyền động bằng cơ khí