Máy đào gầu thuận

Máy đào lắp gầu ngửa để đào tầng đất cao hơn vị trí máy đứng