Máy đào gầu nghịch

Máy đào lắp gầu sấp để đào tầng đất thấp hơn vị trí máy đứng