Máy đầm lăn tự hành (lu tự hành)

Máy đầm có bộ công tác là bánh thép trơn, tự di chuyển