Mạng lưới cấp nước

Hệ thống đường ống dẫn nước và các công trình trên đường ống để đưa nước đến nơi sử dụng.