Lưu lượng nước

Lượng nước chảy qua mặt cắt ướt của dòng chảy, trong một đơn vị thời gian.