Lưu lượng nước tính toán dùng cho cấp nước

Lượng nước trong một đơn vị thời gian, dùng để tính toán mạng lưới và công trình cấp nước.