Lối thoát nạn

Lối dẫn đến cửa thoát nạn ra ngoài.