Khả năng giữ chất bẩn của bể lọc

Khối lượng chất bẩn mà vật liệu lọc có khả năng giữ lại.