Kế hoạch sử dụng đất

là việc phân kỳ quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện.