Hiệu suất sử dụng năng lượng hàng năm

tỷ lệ giữa năng lượng đầu ra và năng lượng đầu vào hàng năm của công trình hay của thiết bị.