Hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa theo kế hoạch dự phòng

Hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa được thực hiện theo kế hoạch định trước nhằm phòng ngừa những hư hỏng trong suốt quá trình sử dụng máy.