Hao phí lao động cho một lần sửa chữa

Lượng lao động cần thiết cho một lần sửa chữa máy (tính bằng giờ công).