Hao phí lao động cho một lần bảo dưỡng kỹ thuật

Lượng lao động cần thiết để thực hiện một lần bảo dưỡng kỹ thuật máy (tính bằng giờ công).