Hao phí lao động bảo dưỡng kỹ thuật cho một giờ làm việc

Tỉ số giữa hao phí lao động bảo dưỡng kỹ thuật bình quân với số giờ làm việc bình quân của máy trong một thời gian sử dụng máy nhất định.