Giếng thu nước mưa

Công trình trên mạng lưới để thoát nước mưa.