Giếng tập trung nước

Giếng đào, dùng để tập trung nước từ các công trình thu nước