Định kỳ sửa chữa

Số giờ làm việc của máy được quy định giữa hai lần sửa chữa liên tiếp cùng cấp.