Đám cháy

Sự cháy không kiểm soát được, phát triển theo thời gian và không gian.