Cống xả nước thải

Đoạn đường ống dẫn nước thải đã được làm sạch tới nguồn nước.