Công trình thấm lọc

Công trình dùng để bổ sung trữ lượng nước ngầm bằng phương pháp nhân tạo.