Chu trình lọc

Tập hợp tất cả các thao tác công nghệ giữa các lần rửa bể hoặc tái sinh bể.