Chi phí năng lượng cho công trình

Tổng toàn bộ các chi phí chi trả cho tiêu hao năng lượng hàng năm của công trình.