Chi phí cho một lần sửa chữa

Các chi phí cần thiết cho một lần sửa chữa máy (tính bằng tiền).