Cặn tươi của nước thải

Cặn lắng từ bể lắng lần thứ nhất.