Bể lọc áp lực

Bể lọc trong đó nước chảy có áp qua lớp vật liệu lọc.