Bảo dưỡng ca

Bảo dưỡng kỹ thuật cho mỗi ca làm việc của máy.
CHÚ THÍCH: Có thể thực hiện trước, trong hoặc sau mỗi ca làm việc