• GLOSSARY

Ga ra ô tô cơ khí

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

Ga ra ô tô có đường dốc

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

Gara ô tô dạng hở

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

Ga ra ô tô trên mặt đất dạng kín

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

Ga ra ô tô

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

Nhân viên vận hành (nhân viên)

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

Lối thoát hiểm

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

Thiết bị thông gió đường hầm

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

Thiết bị thông gió cục bộ

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

Mạng điện chạy tầu

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

Đường cụt

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

Vùng kỹ thuật để khai thác

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

End of content

End of content