2934/QĐ-BKHCN

2934/QĐ-BKHCN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 27 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1.
_________________________
TCVN 7949-1 : 2008

Vật liệu chịu lửa cách nhiệt định hình – Phương pháp thử – Phần 1: Xác định độ bền nén ở nhiệt độ thường
2.TCVN 7949-2 : 2008Vật liệu chịu lửa cách nhiệt định hình – Phương pháp thử – Phần 2: Xác định khối lượng thể tích và độ xốp thực
3.TCVN 7950 : 2008Vật liệu cách nhiệt – Vật liệu canxi silicat
4.TCVN 7948 : 2008Vật liệu chịu lửa manhedi-cacbon – Phương pháp xác định hàm lượng cacbon tổng
5.TCVN 6530-13 : 2008Vật liệu chịu lửa – Phương pháp thử – Phần 13: Xác định độ bền ôxy hóa của vật liệu chịu lửa chứa cacbon
6.TCVN 7947 : 2008Xi măng alumin – Phương pháp phân tích hóa học
7.TCVN 141 : 2008Xi măng poóc lăng – Phương pháp phân tích hóa học
8.TCVN 7954 : 2008Ván sàn – Thuật ngữ, định nghĩa và phân loại
9.TCVN 7960 : 2008Ván sàn gỗ – Yêu cầu kỹ thuật
10.TCVN 7961 : 2008Ván sàn gỗ – Phương pháp thử
11.TCVN 7955 : 2008Lắp đặt ván sàn – Quy phạm thi công và nghiệm thu
12.TCVN 7951 : 2008Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông – Yêu cầu kỹ thuật
13TCVN 7952-1 : 2008Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông – Phương pháp thử – Phần 1: Xác định độ nhớt
14.TCVN 7952-2 : 2008Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông – Phương pháp thử – Phần 2: Xác định độ chảy sệ
15.TCVN 7952-3 : 2008Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông – Phương pháp thử – Phần 3: Xác định độ thời gian tạo gel
16.TCVN 7952-4 : 2008Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông – Phương pháp thử – Phần 4: Xác định cường độ dính kết
17.TCVN 7952-5 : 2008Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông – Phương pháp thử – Phần 5: Xác định độ hấp thụ nước
18.TCVN 7952-6 : 2008Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông – Phương pháp thử – Phần 6: Xác định nhiệt độ biến dạng dưới tải trọng uốn
19.TCVN 7952-7 : 2008Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông – Phương pháp thử – Phần 7: Xác định khả năng thích ứng nhiệt
20.TCVN 7952-8 : 2008Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông – Phương pháp thử – Phần 8: Xác định hệ số co ngót sau khi đóng rắn
21.TCVN 7952-9 : 2008Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông – Phương pháp thử – Phần 9: Xác định cường độ chịu nén và mô đun đàn hồi khi nén ở điểm chảy
22.TCVN 7952-10 : 2008Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông – Phương pháp thử – Phần 10: Xác định độ chịu kéo và độ giãn dài khi đứt
23.TCVN 7952-11 : 2008Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông – Phương pháp thử – Phần 11: Xác định cường độ liên kết
24.TCVN 7953 : 2008Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông – Quy phạm thi công và nghiệm thu
25.TCVN 7956 : 2008Nghĩa trang đô thị – Tiêu chuẩn thiết kế
26.TCVN 7957 : 2008Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài – Tiêu chuẩn thiết kế
27.TCVN 7958 : 2008Bảo vệ công trình xây dựng – Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.