TCVN 7505:2005

TCVN 7505:2005 Code of practice for application of glass in building – Selection and installation

 • Type
 • TCVN
 • Status
 • Effective
 • Language
 • English
151/2006/QĐ-BKHCN

151/2006/QD-BKHCN DECISION ON PROMULGATION OF VIETNAMESE STANDARDS

 • Type
 • TCVN
 • Status
 • Effective
 • Language
 • English
TCVN 7505:2005

TCVN 7505:2005 QUY PHẠM SỬ DỤNG KÍNH TRONG XÂY DỰNG – LỰA CHỌN VÀ LẮP ĐẶT

 • Type
 • TCVN
 • Status
 • Effective
 • Language
 • Vietnamese
TCVN 5674:1992

TCVN 5674:1992 GROUP H FINISHING WORKS IN CONSTRUCTION – ACCEPTANCE TEST

 • Type
 • TCVN
 • Status
 • Effective
 • Language
 • English
TCVN 7955:2008

TCVN 7955:2008 Installation of parquet flooring – Code of practice and acceptance

 • Type
 • TCVN
 • Status
 • Effective
 • Language
 • English
TCVN 5674:1992

TCVN 5674:1992 Nhóm H CÔNG TÁC HOÀN THIỆN TRONG XÂY DỰNG -THI CÔNG NGHIỆM THU

 • Type
 • TCVN
 • Status
 • Effective
 • Language
 • Vietnamese
TCVN 7955:2008

TCVN 7955:2008 LẮP ĐẶT VÁN SÀN – QUI PHẠM THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

 • Type
 • TCVN
 • Status
 • Effective
 • Language
 • English
TCVN 8264:2009

TCVN 8264:2009 Wall and floor tiles – Code of practice and acceptance

 • Type
 • TCVN
 • Status
 • Effective
 • Language
 • English
TCVN 8264:2009

TCVN 8264:2009 GẠCH ỐP LÁT – QUY PHẠM THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

 • Type
 • TCVN
 • Status
 • Effective
 • Language
 • Vietnamese
TCVN 4085:2011

TCVN 4085:2011 Masonry structures – Code for construction and acceptance

 • Type
 • TCVN
 • Status
 • Effective
 • Language
 • English
TCVN 4085:2011

TCVN 4085:2011 KẾT CẤU GẠCH ĐÁ – TIÊU CHUẨN THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

 • Type
 • TCVN
 • Status
 • Effective
 • Language
 • Vietnamese
TCVN 9412:2012

TCVN 9412:2012 Grave and Tombstone – Design standard

 • Type
 • TCVN
 • Status
 • Effective
 • Language
 • English

End of content

End of content