TCVN

Tiêu chuẩn quốc gia

National Standard

ATVSLĐ

An toàn, vệ sinh lao động

Occupational safety and health

ĐBAT

Đảm bảo an toàn

Ensuring safety

KCCĐT

Kết cấu chống đỡ tạm

Temporary support structure

KNCL

Khả năng chịu lực

Load bearing capacity

PCCC

Phòng cháy và chữa cháy

Fire prevention and fighting

PTBVCN

Phương tiện bảo vệ cá nhân

Personal protective equipment

QCVN

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

National technical regulation

End of content

End of content